Etiquetas

5 de febreiro de 2016

Conectar tu ordenador Linux con tu Smart TV

El proceso de conectar tu ordenador de sobremesa o portátil con tu Smart TV es muy sencillo.

Cosas a tener en cuenta:

1) Los dos dispositivos deben estar conectados a la misma red de área local (bien por wifi o por cable)

2) El televisor Smart TV para poder utilizar esta opción debe disponer del protocolo DLNA, que es el que hace posible esta comunicación.


Los pasos para realizar la configuración son:

1) Instalar en el ordenador el paquete minidlna:

sudo apt-get install minidlna

2) Configuramos el fichero /etc/minidlna.conf

sudo gedit /etc/minidlna.conf
Los parámetros de configuración son:

 • La carpeta que deseamos compartir media_dir= 
                 media_dir=/home/usuario/videos
 • El interfaz del PC desde el que nos vamos a conectar (si lo dudamos podemos hacer ifconfig)  network_interface=wlan0
                 network_interface=wlan0
 • El nombre que aparecerá en el Smart TV de la carpeta friendly_name=
                 friendly_name=Portatil

3) Guardamos el archivo, reconstruímos la base de datos y reiniciamos el servicio
       
        sudo rm -f /var/lib/minidlna/files.db && sudo minidlna -R && sudo service minidlna restart

Y ahora ya se puede acceder al mismo desde la Smart TV. En mi caso es una Sony:

14 de decembro de 2014

Editor de ficheiros PDF para Linux Debian: Master PDF Editor

Para editar ficheiros pdf, engadir texto, imaxes, figuras, insertar enlaces, código html, e introducir casillas de formularios como botóns de seleción, botóns, listas despregables, etcétera, temos a aplicación Master PDF Editor.


Dentro das súas funcionalidades pódese destacar tamén (pódense ver as funcionalidades na imaxe)

 • permite modificar, cifrar, firmar e imprimir ficheiros PDF e ficheiros XPS
 • permite insertar páxinas doutros ficheiros pdf
 • insertar páxinas en blanco
 • borrar páxinas
 • mover páxinas
 • extraer páxinas a outros ficheiros pdf
 • ... • permite exportar as páxinas PDF como arquivos PNG, JPG, TIFF e BMP.

Funciona moi ben en Debian Wheezy e instálase dun xeito moi sinxelo.

INSTALACIÓN

Pasos para instalalo:

1) Acceder á web de Master PDF Editor e descargar o ficheiro .DEB. Si o teu sistema operativo é de 32 bits, descarga a versión de 32 bits e si é de 64 bits a versión de 64 bits.

2) Na consola escribimos:

       sudo dpkg -i  [nome-do-paquete]

    No meu caso, que o sistema operativo é de 64 bits escribo:E xa está, xa podemos facer uso do mesmo. Accedemos a él dende Aplicaciones->Oficina->Master PDF Editor.

Outros sistemas operativos:

Hai disponibles paquetes .RPM ademáis dos .DEB.

28 de xaneiro de 2014

Instalar servidor LAMP


Pasos previos a instalar o LMS (Learning Management System) Moodle sobre Ubuntu Server. Moodle traballa a través da Web, así que se necesita:
 • Ter instalado un servidor Web (por exemplo, Apache)
 • Ao instalar o paquete Moodle créase unha base de datos en MySql, así que é necesario instalar o xestor de base de datos MYSQL
 • Está implementado en PHP, así que hay que instalar PHP5 na máquina.
Para facer estas instalacións pódese elexir diferentes opcións:
 1. Instalar por separado o servidor Web Apache, o PHP5 e o servidor de Mysql. (O servidor instálase en /var/www)
 2. Instalar o paquete LAMP (Linux, Apache, Mysql, Php5 , Perl e Python). LAMP pódese instalar directamente a través do xestor de paquetes Synaptic.(O servidor instálase en /var/www)
  1. Si o que estás instalando é o sistema operativo desde cero, si empregas Ubuntu 12.04 durante a instalación xa che mostra a posibilidade de instalar entre outros o servidor LAMP.
 3. Instalar o paquete XAMPP (X- Servidor independente de plataforma, Apache, MySql, Php5 e Perl). Xamp hai que descargalo e instalalo. Por defecto, instálase na dirección /opt/lamp
Escollamos a opción que escollamos, é interesante instalar tamén o paquete PhpMyAdmin, para administrar e xestionar a base de datos desde un entorno gráfico e web.


Documentos de referencia:


Incorporar usuario e contrasinal na url dunha páxina

Aínda que non é un sistema moi seguro de acceder a un servizo, indicar o usuario e o contrasinal na url, sí nalgún momento pode ser de utilidade (por exemplo, para crear algún script automatizado) o indicar o usuario e a contrasinal dun sitio web para poder acceder directamente:

O formato é o seguinte:


http://usuario:contrasinal@url

por exemplo, si quero correr o ficheiro CRON.php do meu servidor moodle, podería facer o seguinte:


http://admin:Abc123.-.@192.168.0.14/moodle/admin/cron.php


Por exemplo, imaxinamos que queremos executar o cron.php cada 5 minutos do noso servidor de Moodle, para que funcionen correctamente os correos dos foros. Por exemplo, desde o servidor Windows da miña rede, que está sempre prendido, podería crear un ficheiro .bat, que conteña o seguinte:

start http://admin:Abc123.-.@192.168.0.14/moodle/admin/cron.php

e programar unha tarefa que se execute cada 5 minutos.

9 de outubro de 2013

Instalar Moodle en Ubuntu server

Infraestrutura de partida

Este suposto se presenta nunha máquina virtual (que corre en VirtualBox) na que está instalado Ubuntu Server 12.09 e que forma parte dunha rede de área local. 

O servidor ten instalado o servicio LAMP (Apache, Mysql, Perl, Php5 e Python)


Pasos previos a Instalación de Moodle (neste caso Moodle 2.5.2)

Como Ubuntu server non dispón de entorno gráfico, imos descargar o paquete Moodle empregando o comando wget.


1) Descargar paquete Moodle desde a Web oficial

     wget http://download.moodle.org/download.php/direct/stable25/moodle-2.5.2.tgz

a versión de moodle que estamos a baixar é a última estable neste momento (outubro 2013), pero si quixeramos descargar outra versión simplemente habería que cambiar stable25, polo número de versión que quieramos baixar, e moodle-2.5.2.tgz, habería que sustituir os números da versión polos da que queiramos descargar.
2) Descomprimir o ficheiro .tgz no directorio onde estea localizado o servidor Web, no noso caso que instalamo o paquete LAMP, o servidor Web está localizado en /var/www


sudo tar xzvf moodle-2.5.2.tgz -C /var/www


3) Crear o directorio /var/moodledata, este directorio será onde se garde a información dos cursos virtuais. E poñer como propietario dese directorio ao usuario www-data, que será o que emprege moodle durante o proceso de instalación.


sudo mkdir /var/moodledata
sudo chown www-data /var/moodledata


4) Creamos a base de datos que se empregará na instalación de moodle, a creación da base de datos farase en 3 pasos:


 • Crear a Base de datos (Poderíamos crear antes un usuario para esa BD)
Conectarse ao xestor de BD Mysql:  sudo mysql -u root -pEmprégase a extensión utf8_unicode_ci como xogo de caracteres para crear a base de datos, porque aínda que esta extenxión é máis lenta que a utf8_general_ci, é máis adecuada para representar caracteres das diferentes linguaxes.

 • Darlle privilexios ao usuario que queiramos xestione a base de datos, no noso caso imos facelo co usuario root, o nome que lle imos dar a base de datos é moodlebd, pero cada quen pode escoller o nome que queira para a súa base de datos. • Comprobar que co usuario podemos acceder á BD. No noso caso dbuser, será o usuario root, e dbname moodlebd, que é o nome que lle demos a base de datos.
sudo mysql -u dbuser -p
mysql> use dbname;     
5) Darlle permisos ao usuario www-data sobre o directorio /var/www/moodle, xa que o usuario www-data será o que empregue o instalador de moodle no proceso de instalación
 (** Importante que unha vez rematada a instalación cambiemos estos permisos)
sudo chown www-data /var/www/moodle

6) Para poder instalar o Moodle 2.5.2, é necesario que o equipo servidor teña instaladas unha serie de extensións de php, que son as seguintes:

 • php5-curl: úsase para comunicar distintos servidores e protocolos Web como http, https, ftp, gopher, telnet, dict,file e ldap.
 • php5-gd: permite crear e modificar ficheiros de imaxen.
 • php5-xmlrpc: conxunto de funcións que permite escribir servidores e clientes xml-rpc.
 • php5-intl: é unha extensión de internacionalización que permite o formateo de data, hora, número e moedas seguindo o formado da API de ICU.
sudo apt-get install php5-curl php5-gd php5-xmlrpc php5-intl
Unha vez realizada a instalación procedemos a reiniciar o servidor Web.
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Instalando Moodle

Accedemos a calquera navegador dun equipo da rede local que teña acceso ao equipo servidor, e tecleamos http://direccion-ip-servidor/moodle.

No noso caso accedemos á Web  http://192.168.0.14/moodle, xa que o equipo con Ip 192.168.0.14 é o que ten instalado o servidor LAMP.
No proceso de instalación de moodle, imos configurando o servizo a través de diferentes páxinas, a continuación explícase os pasos para instalar Moodle 2.5.2:

 • Seleccion de idioma 
Seleccionamos o idioma e pulsamos seguinte.

 • Confirmar as rutas onde se vai instalar Moodle (/var/www/moodle), e onde se atopa o directorio no que se almacenarán os datos (no noso caso /var/moodledata)

 • Seleccionamos o controlador de BD, no noso caso MYSQL: • Axustamos os parámetros da base de datos, nome, usuario: • Aceptamos os termos e condicións de uso de Moodle: • Indícanos que se cumpren os requisitos mínimos para instalar Moodle. (Na imaxe presentanos  a versión mínima coa que debe traballar moodle 2.5.2, e a que neste momento temos instalada no servidor LAMP, en cuanto ás versións de php5 e mysql) • Inicia a instalación e configuramos a información do usuario administrador (admin), Ollo!! O contrasinal debe ter mínimo 8 caracteres e conter unha maiúscula (por exemplo, no noso caso empregamos Abc123.-.)

 • Realizamos a configuración do sitio. Nome do noso servizo de aulas virtuais e unha descripción do mesmo. • NORABOA!!!: Xa temos a plataforma Moodle instalada no servidor
Fontes empregadas:

http://www.syndrega.ch/?p=38

27 de agosto de 2013

Instalar impresora pdf en Debian Wheezy: Cups-pdf

O sistema de impresión CUPS (Common Unix Printer System) permite xestionar impresoras PDF en Linux. 
Pódese ver cómo instalar CUPS na seguinte entrada do blogue.

Unha vez instalado o sistema CUPS, ao que accedemos vía web a través de http://localhost:631, debemos instalar o paquete cups-pdf.

CONFIGURAR IMPRESORA PDF


1) Instalar paquete cups-pdf

sudo apt-get install cups-pdf

2) Reiniciar o servidor cupsd

sudo /etc/init.d/cups restart

3) Entrar no servizo de impresión CUPS vía Web, a través do navegador:

http://localhost:631

4) Procedemos a instalar a impresora. Imos á pestaña Administración e pulsamos no botón Añadir Impresora. (Ao acceder solicitará o usuario root, e o contrasinal que lle teñas asignado a tal usuario)

Aparecerá unha pantalla onde aparece a Impresora Virtual de PDF (Virtual PDF Printer), seleccionamos esta impresora e pulsamos en Seguinte.5) Dámoslle nome á impresora:
6) Nos tipos de impresora seleccionamos a marca GENERIC. E a continuación seleccionamos os drivers. Generic Postcript Printer, e a continuación pulsamos sobre  o botón AÑADIR IMPRESORA.
E xa está a impresora instalada, agora xa podes configurala. Para ver as impresoras instaladas imos dentro da páxina Web de CUPS á pestaña IMPRESORAS.


RUTA ONDE GARDA OS ARQUIVOS PDF


Por defecto a ruta onde garda os arquivos PDF é  /home/nome_usuario/PDF.

Si queremos cambiar a ruta onde garda os arquivos por defecto temos que modificar o ficheiro de configuración  /etc/cups/cups.conf.

1) Abrimos o arquivo /etc/cups/cups.conf para poder modificalo

sudo nano /etc/cups/cups-pdf.conf

2) Por defecto está configurado en  (${HOME}/PDF) onde ${HOME} se refire a o directorio home do usuario que está conectado nese momento, por exemplo no meu caso sería /home/cris/PDF

Na seguinte imaxe podemos ver a configuración por defecto do ficheiro cups-pdf.confSi queremos configurar outro directorio por defecto, comentaríamos a liña Out ${HOME}/PDF e indicaríamos unha nova liña onde poñamos o idrectorio que queremos por defecto, por exemplo, no meu caso, si quero configurar o directorio /media/DATOS/pdf, tería que modificar o ficheiro do seguinte xeito:26 de agosto de 2013

Instalar unha impresora de rede en Debian Wheezy: CUPS

Para instalar unha impresora en Debian Wheezy o primeiro que hai que facer é instalar CUPS (Common Unix Printer System)- CUPS emprega o Internet Printing Protocol (ipp):


# aptitude install cups

Ao instalar CUPS instálase un servizo Web, que traballa no porto 631, desde onde podemos administrar as  impresoras, para poder acceder ao mesmo tecleamos no navegador: 

http://localhost:631 

Para configurar a impresora nova, imos á pestaña ADMINISTRACIÓN, e pulsamos no botón AÑADIR IMPRESORA

(Importante: ter encendida a impresora antes de engadila, deste xeito pode detectala directamente)


Se a detecta directamente:


1) No meu caso detectou directamente a impresora Epson Stylus Sx420, así que premo sobre o botón Seguinte. 2) Indico o nome da impresora e se quero compartila3) Seleccionar o modelo e o fabricante para que instale o driver, e pulsar sobre o botón AÑADIR IMPRESORA, e a impresora xa está instalada.

4) Podemos acceder á cofiguración da impresora na pestaña IMPRESORAS.


(Agosto 2013)