Etiquetas

3 de outubro de 2017

Configurar SUDO en Debian

Cando se instala Debian na instalación créanse dous usuarios:

1) Usuario root, do que nos pide unha contrasinal
2) O usuario que se crea durante a instalación e que non ten privilexios de root

Os usuario de Linux que adoitan empregar Ubuntu, están acostumbrados a que o usuario que se crea durante a instalación de Ubuntu teña permisos de root cando se executan as orden co comando sudo diante.

Un exemplo:

- En debian para instalar un paquete.
   1) Temos que entrar como usuario root
         $su
           password:
     
   2) Unha vez que xa estamos como superusuarios podemos instalar:
       
    #apt-get install <nome-paquete>

- En Ubuntu poderías instalar directamente os paquetes  executando a orde co comando sudo diante
         
        $sudo apt-get install <nome-paquete>

Para aqueles usuarios que están acostumados a empregar Ubuntu e o comando sudo. En Debian deben:

1)Instalar o paquete sudo


apt-get install sudo

2) Unha vez instalado aparece o ficheiro /etc/sudoers, onde aparecen os usuarios que teñen privilexios de superusuario.3) Engadir ao ficheiro /etc/sudoers o noso usuario con privilexios de root, debaixo da liña onde aparece o root engadimos o noso usuario.


nosousuario    ALL=(ALL:ALL) ALL
Agora xa podemos executar co noso usuario comandos que só pode empregar o root poñendo diante o comando sudo.

Configurar menú clásico Gnome dentro do entorno Unity

Si estás a utilizar o entorno Unity pero ademais queres seguir a utilizar o menú clásico de Programas, onde se clasifican os programas que tes instalador podes instalar o módulo Classic Menu Indicator.

1) Engado o repositorio onde se atopa este módulo, sempre con permisos de superusuario:

add-apt-repository ppa:diesch/testing

2) Actualiza agora os paquetes do teu sistema (como superusuario):

apt-get update

3) Agora toca instalar o paquete classicmenu-indicator

apt-get install classicmenu-indicator

Xa dispós no teu escritorio do menú Clásico de Gnome:


Si queres configurar as aplicacións que aparecen neste menú, podes facelo cos programas Alacarte, MenuLibre ou similares. 

Si instalamos Alacarte: apt-get install alacarte

Despois executamos con CTRL+F2 "alacarte" ou no menú Herramientas del Sistema->Preferencias->Menu Principal, e desde a interface que nos da podemos configurar que elementos mostrar no menú clásico.


5 de febreiro de 2016

Conectar tu ordenador Linux con tu Smart TV

El proceso de conectar tu ordenador de sobremesa o portátil con tu Smart TV es muy sencillo.

Cosas a tener en cuenta:

1) Los dos dispositivos deben estar conectados a la misma red de área local (bien por wifi o por cable)

2) El televisor Smart TV para poder utilizar esta opción debe disponer del protocolo DLNA, que es el que hace posible esta comunicación.


Los pasos para realizar la configuración son:

1) Instalar en el ordenador el paquete minidlna:

sudo apt-get install minidlna

2) Configuramos el fichero /etc/minidlna.conf

sudo gedit /etc/minidlna.conf
Los parámetros de configuración son:

 • La carpeta que deseamos compartir media_dir= 
                 media_dir=/home/usuario/videos
 • El interfaz del PC desde el que nos vamos a conectar (si lo dudamos podemos hacer ifconfig)  network_interface=wlan0
                 network_interface=wlan0
 • El nombre que aparecerá en el Smart TV de la carpeta friendly_name=
                 friendly_name=Portatil

3) Guardamos el archivo, reconstruímos la base de datos y reiniciamos el servicio
       
        sudo rm -f /var/lib/minidlna/files.db && sudo minidlna -R && sudo service minidlna restart

Y ahora ya se puede acceder al mismo desde la Smart TV. En mi caso es una Sony:

14 de decembro de 2014

Editor de ficheiros PDF para Linux Debian: Master PDF Editor

Para editar ficheiros pdf, engadir texto, imaxes, figuras, insertar enlaces, código html, e introducir casillas de formularios como botóns de seleción, botóns, listas despregables, etcétera, temos a aplicación Master PDF Editor.


Dentro das súas funcionalidades pódese destacar tamén (pódense ver as funcionalidades na imaxe)

 • permite modificar, cifrar, firmar e imprimir ficheiros PDF e ficheiros XPS
 • permite insertar páxinas doutros ficheiros pdf
 • insertar páxinas en blanco
 • borrar páxinas
 • mover páxinas
 • extraer páxinas a outros ficheiros pdf
 • ... • permite exportar as páxinas PDF como arquivos PNG, JPG, TIFF e BMP.

Funciona moi ben en Debian Wheezy e instálase dun xeito moi sinxelo.

INSTALACIÓN

Pasos para instalalo:

1) Acceder á web de Master PDF Editor e descargar o ficheiro .DEB. Si o teu sistema operativo é de 32 bits, descarga a versión de 32 bits e si é de 64 bits a versión de 64 bits.
Para consultar desde o terminal a versión de SO que tes teclea:

       $uname -a 

2) Na consola escribimos:

       $sudo dpkg -i  [nome-do-paquete]

    No meu caso, que o sistema operativo é de 64 bits escribo:
E xa está, xa podemos facer uso do mesmo. 

Nas últimas versións de SO Debian pode dar algún erro de instalación porque ten varias dependencias que non están instaladas. Para poder instalar as dependencias podemos executar:
   
    # apt  --fix-broken install
    
Outros sistemas operativos:

Hai disponibles paquetes .RPM ademáis dos .DEB.

28 de xaneiro de 2014

Instalar servidor LAMP


Pasos previos a instalar o LMS (Learning Management System) Moodle sobre Ubuntu Server. Moodle traballa a través da Web, así que se necesita:
 • Ter instalado un servidor Web (por exemplo, Apache)
 • Ao instalar o paquete Moodle créase unha base de datos en MySql, así que é necesario instalar o xestor de base de datos MYSQL
 • Está implementado en PHP, así que hay que instalar PHP5 na máquina.
Para facer estas instalacións pódese elexir diferentes opcións:
 1. Instalar por separado o servidor Web Apache, o PHP5 e o servidor de Mysql. (O servidor instálase en /var/www)
 2. Instalar o paquete LAMP (Linux, Apache, Mysql, Php5 , Perl e Python). LAMP pódese instalar directamente a través do xestor de paquetes Synaptic.(O servidor instálase en /var/www)
  1. Si o que estás instalando é o sistema operativo desde cero, si empregas Ubuntu 12.04 durante a instalación xa che mostra a posibilidade de instalar entre outros o servidor LAMP.
 3. Instalar o paquete XAMPP (X- Servidor independente de plataforma, Apache, MySql, Php5 e Perl). Xamp hai que descargalo e instalalo. Por defecto, instálase na dirección /opt/lamp
Escollamos a opción que escollamos, é interesante instalar tamén o paquete PhpMyAdmin, para administrar e xestionar a base de datos desde un entorno gráfico e web.


Documentos de referencia:


Incorporar usuario e contrasinal na url dunha páxina

Aínda que non é un sistema moi seguro de acceder a un servizo, indicar o usuario e o contrasinal na url, sí nalgún momento pode ser de utilidade (por exemplo, para crear algún script automatizado) o indicar o usuario e a contrasinal dun sitio web para poder acceder directamente:

O formato é o seguinte:


http://usuario:contrasinal@url

por exemplo, si quero correr o ficheiro CRON.php do meu servidor moodle, podería facer o seguinte:


http://admin:Abc123.-.@192.168.0.14/moodle/admin/cron.php


Por exemplo, imaxinamos que queremos executar o cron.php cada 5 minutos do noso servidor de Moodle, para que funcionen correctamente os correos dos foros. Por exemplo, desde o servidor Windows da miña rede, que está sempre prendido, podería crear un ficheiro .bat, que conteña o seguinte:

start http://admin:Abc123.-.@192.168.0.14/moodle/admin/cron.php

e programar unha tarefa que se execute cada 5 minutos.

9 de outubro de 2013

Instalar Moodle en Ubuntu server

Infraestrutura de partida

Este suposto se presenta nunha máquina virtual (que corre en VirtualBox) na que está instalado Ubuntu Server 12.09 e que forma parte dunha rede de área local. 

O servidor ten instalado o servicio LAMP (Apache, Mysql, Perl, Php5 e Python)


Pasos previos a Instalación de Moodle (neste caso Moodle 2.5.2)

Como Ubuntu server non dispón de entorno gráfico, imos descargar o paquete Moodle empregando o comando wget.


1) Descargar paquete Moodle desde a Web oficial

     wget http://download.moodle.org/download.php/direct/stable25/moodle-2.5.2.tgz

a versión de moodle que estamos a baixar é a última estable neste momento (outubro 2013), pero si quixeramos descargar outra versión simplemente habería que cambiar stable25, polo número de versión que quieramos baixar, e moodle-2.5.2.tgz, habería que sustituir os números da versión polos da que queiramos descargar.
2) Descomprimir o ficheiro .tgz no directorio onde estea localizado o servidor Web, no noso caso que instalamo o paquete LAMP, o servidor Web está localizado en /var/www


sudo tar xzvf moodle-2.5.2.tgz -C /var/www


3) Crear o directorio /var/moodledata, este directorio será onde se garde a información dos cursos virtuais. E poñer como propietario dese directorio ao usuario www-data, que será o que emprege moodle durante o proceso de instalación.


sudo mkdir /var/moodledata
sudo chown www-data /var/moodledata


4) Creamos a base de datos que se empregará na instalación de moodle, a creación da base de datos farase en 3 pasos:


 • Crear a Base de datos (Poderíamos crear antes un usuario para esa BD)
Conectarse ao xestor de BD Mysql:  sudo mysql -u root -pEmprégase a extensión utf8_unicode_ci como xogo de caracteres para crear a base de datos, porque aínda que esta extenxión é máis lenta que a utf8_general_ci, é máis adecuada para representar caracteres das diferentes linguaxes.

 • Darlle privilexios ao usuario que queiramos xestione a base de datos, no noso caso imos facelo co usuario root, o nome que lle imos dar a base de datos é moodlebd, pero cada quen pode escoller o nome que queira para a súa base de datos. • Comprobar que co usuario podemos acceder á BD. No noso caso dbuser, será o usuario root, e dbname moodlebd, que é o nome que lle demos a base de datos.
sudo mysql -u dbuser -p
mysql> use dbname;     
5) Darlle permisos ao usuario www-data sobre o directorio /var/www/moodle, xa que o usuario www-data será o que empregue o instalador de moodle no proceso de instalación
 (** Importante que unha vez rematada a instalación cambiemos estos permisos)
sudo chown www-data /var/www/moodle

6) Para poder instalar o Moodle 2.5.2, é necesario que o equipo servidor teña instaladas unha serie de extensións de php, que son as seguintes:

 • php5-curl: úsase para comunicar distintos servidores e protocolos Web como http, https, ftp, gopher, telnet, dict,file e ldap.
 • php5-gd: permite crear e modificar ficheiros de imaxen.
 • php5-xmlrpc: conxunto de funcións que permite escribir servidores e clientes xml-rpc.
 • php5-intl: é unha extensión de internacionalización que permite o formateo de data, hora, número e moedas seguindo o formado da API de ICU.
sudo apt-get install php5-curl php5-gd php5-xmlrpc php5-intl
Unha vez realizada a instalación procedemos a reiniciar o servidor Web.
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Instalando Moodle

Accedemos a calquera navegador dun equipo da rede local que teña acceso ao equipo servidor, e tecleamos http://direccion-ip-servidor/moodle.

No noso caso accedemos á Web  http://192.168.0.14/moodle, xa que o equipo con Ip 192.168.0.14 é o que ten instalado o servidor LAMP.
No proceso de instalación de moodle, imos configurando o servizo a través de diferentes páxinas, a continuación explícase os pasos para instalar Moodle 2.5.2:

 • Seleccion de idioma 
Seleccionamos o idioma e pulsamos seguinte.

 • Confirmar as rutas onde se vai instalar Moodle (/var/www/moodle), e onde se atopa o directorio no que se almacenarán os datos (no noso caso /var/moodledata)

 • Seleccionamos o controlador de BD, no noso caso MYSQL: • Axustamos os parámetros da base de datos, nome, usuario: • Aceptamos os termos e condicións de uso de Moodle: • Indícanos que se cumpren os requisitos mínimos para instalar Moodle. (Na imaxe presentanos  a versión mínima coa que debe traballar moodle 2.5.2, e a que neste momento temos instalada no servidor LAMP, en cuanto ás versións de php5 e mysql) • Inicia a instalación e configuramos a información do usuario administrador (admin), Ollo!! O contrasinal debe ter mínimo 8 caracteres e conter unha maiúscula (por exemplo, no noso caso empregamos Abc123.-.)

 • Realizamos a configuración do sitio. Nome do noso servizo de aulas virtuais e unha descripción do mesmo. • NORABOA!!!: Xa temos a plataforma Moodle instalada no servidor
Fontes empregadas:

http://www.syndrega.ch/?p=38